ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України"

Борис Беспалий, консультант Програми USAID РАДА, народний депутат України 3-го, 4-го та 5-го скликань.
Втр, 05/05/2015 - 10:00

Чинна редакція

Пропонована редакція

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Держава прагне до збалансованості бюджету України.

Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і громадами.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Держава забезпечує збалансованість бюджетної системи України.

Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

 Пункт 4 виключено.

5) звіт про виконання відповідних програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

 

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і спроможністю громад  у межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як через вибори, референдуми, інші форми безпосередньої демократії, так і через органи місцевого самоврядування.

Громадою є сукупність усіх жителів району.

Органами місцевого самоврядування громади є голова громади, рада громади та її виконавчий орган.

Питання поділу населених пунктів на структурні одиниці і організація управління ними належить до повноважень рад громад.

Ради громад можуть дозволяти за ініціативою жителів утворювати міські, сільські, будинкові, вуличні, квартальні та інші органи територіальної самоорганізації населення.

Ради громад можуть наділяти органи територіальної самоорганізації населення частиною повноважень своїх виконавчих органів і надавати їм фінанси та передавати в управління майно необхідні для здійснення зазначених повноважень.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад області, є обласна рада та її виконавчий орган, які не є органами вищого рівня відносно органів місцевого самоврядування територіальних громад.

Розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування здійснюється за принципом субсидіарності.

Усі питання місцевого значення, крім віднесених законом до повноважень обласних рад або їх виконавчих органів, вирішуються жителями громад через вибори, референдуми, інші форми безпосередньої демократії, або через органи місцевого самоврядування громад.

У населених пунктах, які не є адмістративними центрами районів, у порядку визначеному законом, обирається староста. Посада старости належить до органів самоорганізації населення.

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

Стаття 141. Рада громади є представницьким органом громади. До складу ради громади входять голова громади та депутати громади.

 Голова громади та депутати громади, обираються членами громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк повноважень ради громади.

Голова громади є також головою ради громади і очолює її виконавчий орган.

Депутати обласної ради обираються членами громад області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк повноважень обласної ради.

Кожній громаді гарантується представництво у відповідній обласній раді.

Голова обласної ради обирається відповідною радою з числа її депутатів і очолює виконавчий орган ради.

Повноваження голів громад, депутатів рад громад та обласних рад визначаються законом.

Порядок утворення, реорганізації, ліквідації, повноваження виконавчих органів рад визначаються законом.

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень ради громади, обласної ради, голови громади, окремого депутата визначаються цією Конституцією і законом.

Припинення повноважень ради громади має наслідком припинення повноважень її депутатів, голови громади. Припинення повноважень обласної ради має наслідком припинення повноважень її депутатів.

Рада громади, обласна рада, їх депутати, голова громади здійснюють свої повноваження до набуття повноважень новим складом ради, новим головою громади, обраними на наступних виборах.

Чергові вибори рад громад, обласних рад, голів громад відбуваються в останню неділю жовтня четвертого року повноважень рад, голів громад, обраних на чергових виборах.

Чергові вибори відбуваються одночасно до усіх виборних органів місцевого самоврядування, незалежно від того чи були обрані вони на чергових, чи на позачергових виборах.

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

 

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, земля, інші природні ресурси, що є у власності громад, доходи бюджетів місцевого самоврядування, у тому числі місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків, а також об'єкти, що перебувають в управлінні органів місцевого самоврядування.

Громади можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Об’єкти спільної власності усіх громад області перебувають в управлінні обласної ради та утримуються за рахунок коштів відповідного обласного бюджету.

Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає їхнім повноваженням, передбаченим Конституцією та законами України.

Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою у повному обсязі.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 143. Громади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи вирішують питання місцевого самоврядування, віднесені законом до їхніх повноважень у спосіб, передбачений Конституцією та законами України.

Ради громад, у порядку визначеному законом, можуть надавати своїм виконавчим органам, комунальним підприємствам, установам, організаціям право, для цілей місцевого самоврядування, крім державної, використовувати інші мови.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів державної влади.

Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до бюджету місцевого самоврядування окремих загальнодержавних податків, передає в управління органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

 

 

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Цей Закон вводиться в дію з дня набуття ним чинності, крім  змін до статті 119, що вводяться в дію з дня набуття повноважень радами громад, головами громад, обласними радами, обраними на наступних чергових виборах.

3. Кабінету Міністрів України протягом 45 днів з дня набуття чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до вимог цього Закону;

2) забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність до вимог цього Закону;

3) внести на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актів, що випливають із цього Закону;

4) внести на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актів щодо утворення районів на основі міст обласного значеня, міст республіканського значення  в Автономній Республіці Крим.

4. Чергові вибори голів громад, рад громад, обласних рад проводяться в останню неділю березня 2016 року.

5. Сільські, селищні, міські ради та сільські, селищні, міські голови здійснюють свої повноваження до набуття повноважень відповідно радами громад, головами громад, обраними на наступних чергових виборах.

6. Виконавчі органи рад громад, обласних рад утворюються протягом 60 днів з дня проведення наступних чергових виборів.

7. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють свої повноваження до утворення виконавчих органів відповідних рад громад.

8. Передача районними та обласними державними адміністраціями виконавчим органам відповідно рад громад, обласних рад документації, пов’язаної з підготовкою та виконанням районних та обласних бюджетів, здійсненням делегованих їм відповідними районними чи обласними радами повноважень, проводиться протягом 10 днів з дня утворення виконавчих органів відповідних рад громад, обласних рад.